Skip to content

30/11/2023 Nieuws

CCS-project ARAMIS bereikt belangrijke nieuwe fase met ontwikkeling infrastructuur

Het CCS-project Aramis heeft een belangrijke mijlpaal bereikt en zit nu in de FEED fase (Front End Engineer and Design). De betrokken partners TotalEnergies, Shell, EBN en Gasunie hebben overeenstemming bereikt over de verdere ontwikkeling van belangrijke onderdelen van de benodigde infrastructuur, waaronder de offshore transportleiding en de technische/operationele integratie van de source-to-sink CCS-waardeketen. Hiermee komt de realisatie van het grootste CCS-project in Noordwest-Europa een stap dichterbij. 

CCS staat voor Carbon Capture and Storage, ofwel het afvangen en veilig ondergronds opslaan van CO2. In de komende periode zal het technisch ontwerp van deze transportinfrastructuur verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat in 2025 het ontwerp gereed is, waarna het Definitieve Investeringsbesluit (Final Investment Decision, FID) kan volgen. Het daadwerkelijk aanleggen van de transportinfrastructuur kan daarna starten. Volgens de huidige planning is het Aramis-project eind 2028 operationeel, mits alle benodigde vergunningen zijn verkregen. Vanaf dat moment kan de industrie haar CO2 via de transportleiding van Aramis vervoeren naar lege gasvelden onder de Noordzee. 

Annemarie Manger, aangewezen programmadirecteur Aramis: “Ik ben blij dat we het technisch ontwerp nu verder gaan uitwerken in deze FEED fase. Met het bepalen van het definitieve ontwerp én de detaillering van de vergunningsaanvragen komt de realisatie van grootschalige CCS in Nederland weer een stap dichterbij. Aramis is op weg om een belangrijke bijdrage te gaan leveren aan het behalen van de Europese en Nederlandse klimaatdoelstellingen voor 2030.'' 

Aramis-transportinfrastructuur voor grootschalige CO2-reductie

De publiek-private partners van het Aramis-project beogen een open access transportinfrastructuur te ontwikkelen die grootschalige CO2-reductie binnen de industrie mogelijk maakt. Het onshore deel van de infrastructuur zal naar verwachting op de Maasvlakte in het Rotterdamse havengebied komen. Vanaf de Maasvlakte zal de CO2 via de ongeveer 200 km lange offshore pijpleiding van Aramis naar de platforms van verschillende opslagbedrijven in de Noordzee worden getransporteerd. Daar wordt de CO2 door de aanbieders van de opslagcapaciteit geïnjecteerd en permanent opgeslagen in lege gasvelden, 3 tot 4 km onder de zeebodem.

Verdere ontwikkeling infrastructuur

De FEED fase, het bereiken van de technisch ontwerpfase, is een belangrijke volgende stap na een succesvolle afronding van de conceptuele ontwerpfase die in 2021 begon na eerdere haalbaarheidsstudies. De belangrijkste doelen van deze fase zijn het vaststellen van de technische en project-specifieke vereisten en het basisontwerp, in lijn met de andere ondernemingen in de CCS-waardeketen. Ook wordt een nauwkeurigere inschatting gemaakt van de kosten, duur en planning van het project. Het bereiken van de FEED fase is een belangrijke mijlpaal. Petrofac Facilities Management Limited is uitgekozen het technische ontwerp van de transportleiding te maken in opdracht van de Aramis-partners. 

CCS essentieel voor behalen klimaatdoelen 

Nederland staat voor de grote uitdaging de doelen van het Nederlandse Klimaatakkoord te behalen. Om deze doelen te bereiken moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 fors teruggebracht zijn met een beoogde 60% ten opzichte van 1990. Een van de manieren om dit op korte termijn te bereiken is het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). Er is geen andere technologie die zo’n grootschalige reductie van CO2-emissies op korte termijn kan realiseren. De Nederlandse overheid beschouwt CCS dan ook als essentieel voor het bereiken van de klimaatdoelen. 

De pijpleiding van Aramis wordt ontworpen om op veilige wijze tot 22 miljoen ton CO2 per jaar naar de verschillende opslagvelden in de Noordzee te transporteren. Deze capaciteit zou een aanzienlijke schaalvergroting zijn ten opzichte van andere Europese CCS-projecten die momenteel worden ontwikkeld.

Voor meer informatie zie ook: https://www.aramis-ccs.com/nl/