Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina lees je alles over onze gebruiksvoorwaarden. Bijvoorbeeld informatie over onze producten en diensten, intellectuele eigendomsrechten en aansprakelijkheid.

Alle informatie op een rij

Editor van onze website

TotalEnergies Marketing Nederland N.V.  
Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag

email: [email protected]
Ingeschreven bij de KvK Haaglanden: Handelsregister 's-Gravenhage 24106171.

Hosting

Acquia Cloud Site Factory, gevestigd in Frankfurt, Duitsland.
Hoofdkantoor: 53 State Street, Boston, MA 02109, USA.
Dun and Bradstreet (D&B): 015922699
Telefoonnummer: +1 617-588-9600

Technisch ontwerp

Cap Gemini
Vereenvoudigde naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 1.050.000 euro, met maatschappelijke zetel te 11 Rue de Tilsitt, 75017 Parijs
Ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 652 025 792.
Telefoonnummer: +33 (0)1 47 54 50 00
 

De editor van deze website (TotalEnergies Marketing Nederland N.V.) plaatst informatie online over producten en diensten. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met de algemene voorwaarden en stem je ermee in om alle toepasselijke wetten na te leven. Wij hebben het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen en er delen aan toe te voegen of te verwijderen. Het is je eigen verantwoordelijkheid deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen. Wij gaan ervan uit dat je deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden accepteert bij elk nieuw gebruik van de website. Ondanks of je dan niet op de hoogte bent van deze wijzigingen. Accepteer je de gebruiksvoorwaarde niet? Dan kun je geen gebruik maken van onze website.

De ondernemingen van de Groep TotalEnergies waarvan de onderneming die editor is van deze site deel uitmaakt, haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen hebben hun eigen wettelijk bestaan. Ze beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid. De termen ‘TotalEnergies’, ‘groep TotalEnergies’ of ‘wij’ worden op deze website gebruikt om te verwijzen naar de editor van deze site of naar haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen.

De producten en diensten die wij voorstellen vormen geen verkoopsaanbod. Ze bieden een algemeen overzicht van het aanbod van producten en diensten. Het is mogelijk dat niet al deze producten en diensten in alle landen verkrijgbaar zijn waar de editor van deze site of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen vestigingen hebben. Neem contact op met onze TotalEnergies medewerkers in jouw land om erachter te komen voor welke producten en diensten jij daar terecht kunt.

Wij kunnen de informatie van deze site over de producten en diensten altijd wijzigen zonder je vooraf iets te laten weten. Deze informatie wordt verstrekt zonder enige garantie van de geschiktheid voor een bepaald gebruik.

De producten en diensten die we op deze site voorstellen worden verdeeld via een netwerk van onafhankelijke verdelers of dochterondernemingen van de editor van deze site.

Alle ondernemingen hebben een eigen rechtspersoonlijkheid. Ze handelen voor eigen rekening, zonder enige onderlinge verbondenheid. Als je via een hyperlink toegang krijgt tot informatie, producten en diensten die door deze ondernemingen worden voorgesteld, dragen zij de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie op hun site.

Onze website of bepaalde rubrieken zijn alleen toegankelijk via een toegangscode en wachtwoord. Wij verstrekken deze codes voor je.

De toegangscodes en wachtwoorden zijn vertrouwelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. Zorg dus zelf voor alle nodige voorzorgen om de veiligheid en geheimhouding van je toegangscodes en wachtwoorden te waarborgen. Breng ons onmiddellijk op de hoogte van elke vorm van fraude met betrekking tot je toegangscode en/of wachtwoord zodra je daar kennis van hebt. Via onze website kun je je wachtwoorden altijd wijzigen.

Het aantal pogingen om toegang te verwerven tot de beveiligde website of rubriek is beperkt. Na een aantal mislukte pogingen voor het invoeren van je wachtwoord wordt de toegang tot de beveiligde website of rubriek automatisch ontzegd. Dit doen we voor veiligheidsredenen. 

Wij hebben het recht om toegang tot de website te ontzeggen bij fraude of een poging tot fraude. Als wij je toegang ontzeggen, dan brengen we je daarvan direct op de hoogte. Elke vorm van fraude kan gerechtelijk worden vervolgd.

Sommige delen van onze website zijn beveiligd. We bedoelen hiermee pagina’s waarop je persoonlijke en vertrouwelijke gegevens moet invoeren. Bijvoorbeeld een toegangscode of bankkaartnummer. Dit betekent dat de gegevens die je via deze pagina’s doorgeeft worden gecodeerd tussen je browser en de server van de website. Ze zijn alleen leesbaar en registreerbaar voor de editor. Je kunt deze gegevens ook in vertrouwen doorgeven: je vertrouwelijke informatie legt een veilige weg bij ons af.

Tips

  • Laat je scherm bij het invoeren van je wachtwoord niet onbeheerd achter terwijl je kaartnummer of toegangscodes voor iedereen zichtbaar zijn. 
  • Zorg dat je via een beveiligde browser werkt. Via een element maakt je browser je er op attent dat je in een beveiligde modus zit: het URL-adres in je browser wordt voorafgegaan door ‘https://’ in plaats van ‘http://’.
     

Wij verwerken persoonsgegevens en gebruiken cookies op onze website. We willen je hier graag over informeren en je antwoorden geven op de belangrijkste vragen. Lees onze privacyverklaring en cookiebeleid voor meer informatie. 

Auteursrechten

Alle informatie of documenten op deze website én alle voor de site gecreëerde elementen zijn het eigendom van TotalEnergies Marketing Nederland N.V. Deze informatie, documenten of elementen voldoen aan de wetten ter bescherming van het auteursrecht.  Dit zodra de informatie zichtbaar is op onze website. Je mag van de documenten op deze website alleen kopieën maken ter informatie en voor eenmalig privégebruik. Gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er moet toestemming zijn van ons. In alle gevallen moeten de bron en de eigendomsrechten vermeld worden bij de kopie. 

Met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht wordt geen enkele licentie of ander recht toegekend, aan wie dan ook, dan het recht om de website te raadplegen. 

Downloaden

Als je inhoud downloadt van deze website heb je niet het eigendomsrecht op deze inhoud. Het is verboden de inhoud te wijzigen of te gebruiken voor andere doeleinden. In gedrukte vorm of op andere websites of andere computernetwerken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons. Door onze website te gebruiken ga je ermee akkoord dat je geen webrobot, spider of ander automatisch instrument of manueel proces gebruikt op onze webpagina’s om inhoud te kopiëren zonder toestemming. Ook gebruik je geen instrument, software of subroutine om de goede werking van de website (te proberen) te verstoren. En onderneem je geen actie die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van de website zou veroorzaken.

Logo’s, bedrijfsnamen en merken

Tenzij anders vermeld zijn de bedrijfsnamen, logo’s, producten en merken vermeld op deze site (producten ® en TM) het eigendom TotalEnergies Marketing Nederland N.V. Je mag het alleen gebruiken na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons.

Toestemming

Iedere bezoeker van onze site die informatie verstrekt, stemt in met de volledige overdracht van de rechten met betrekking tot deze informatie aan ons. Als bezoeker geef je ons toestemming om er gebruik van te maken. 

De documenten op deze website kunnen prognoses bevatten in verband met de financiële situatie, bedrijfsresultaten, bedrijfsstrategie en activiteiten van de editor van deze website of van haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen. Het gebruik van uitdrukkingen zoals ‘voorziet’, ‘verwacht’, én verklaringen die gaan over de doelstellingen van onze directie moet je opvatten als prognoses. Ditzelfde geldt voor ramingen en doelstellingen over de productie en trends in de bedrijfsresultaten. Deze prognoses zijn op basis van hypothesen. Ze kunnen onjuist blijken en afhangen van risicofactoren. Zoals:

  • Veranderingen in wisselkoersen
  • De prijs van aardolieproducten
  • Het vermogen om kosten te besparen zonder de bedrijfsvoering onnodig te hinderen
  • Overwegingen die verband houden met de milieuregelgeving
  • De algemene economische en financiële omstandigheden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bijwerken van de prognoses op grond van nieuwe informatie of toekomstige of andere gebeurtenissen. Bijkomende informatie over factoren die een weerslag zouden kunnen hebben op de financiële resultaten van ons kun je terugvinden in de documenten die zijn ingediend bij de Nederlandse Bank of gelijkwaardige buitenlandse instellingen.

Activering van links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wij linken. Deze links tonen wij bij bepaalde producten en services op onze website. Je kiest er als gebruiker zelf voor om deze links te openen.

Goedkeuring voor links

Wil je een hyperlink met deze site creëren? Vraag dan eerst schriftelijke goedkeuring van ons.

Wij besteden veel aandacht aan onze website. We doen ons best om ervoor te zorgen dat alle informatie die we met je delen zo actueel en volledig mogelijk is. Het kan voor komen dat er onjuistheden zijn of onvolledige informatie. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

Ook zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen gesteld in deze Informatie, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarop zij betrekking heeft.
Deze informatie op onze website kun je niet opvatten als een aanbeveling voor het gebruik van gegevens, producten, procedures, uitrustingen of formuleringen die in strijd zouden zijn met een octrooi, auteursrecht of handelsmerk. Wij zijn niet aansprakelijk als het gebruik van deze informatie een inbreuk vormt op enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk.

Daarnaast wijzen wij elke interpretatie af die de inhoud van hun sites zou gelijkstellen met verkoopsaanbiedingen of aansporingen om aandelen of andere effecten, al dan niet beursgenoteerd, te kopen van ons.

We geven geen garanties met betrekking tot de commerciële aard van informatie. Ook niet wat betreft de geschiktheid ervan voor een bepaald doel. 

Tot slot hebben wij het recht om de informatie op onze website te wijzigen of te corrigeren zonder je daar vooraf over te informeren.

Update van gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen de gebruiksvoorwaarden op elk moment bijwerken. De meest actuele versie vind je op deze pagina. Deze algemene voorwaarden van de site zijn onderworpen aan het Nederlands recht en vallen onder de bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.