Skip to content

Privacyverklaringen

Wij verwerken persoonsgegevens. We willen je hier graag over informeren en je antwoorden geven op de belangrijkste vragen. Lees onze privacyverklaringen.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij (TotalEnergies Marketing Nederland N.V.) vinden privacy en veiligheid van persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom respecteren we de privacy van iedere website gebruiker. We gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die je met ons deelt. Voor het verwerken van je persoonsgegevens werken wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Alle informatie op een rij

Persoonlijke gegevens
Als je onze website bezoekt kan het zijn dat je persoonlijke gegevens met ons deelt. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld reageren op je verzoek of kun je gebruik maken van de producten en diensten die wij aanbieden. 

Wij doen er alles aan om je persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te beschermen en transparant te zijn over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

De door jou verstrekte gegevens zijn daarom alleen bestemd voor de editor van deze site, haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, en enkel indien passende maatregelen zijn getroffen voor haar partners en zelfstandige distributeurs. Voor het optimaliseren van deze website doen wij een beroep op de (verwerkings)dienstverlening van een derde partij die gevestigd is in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten biedt geen vergelijkbare privacybescherming als landen van de Europese Unie. Daarom hebben wij voor contractuele waarborgen gezorgd.

Delen met anderen
Wij delen alleen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. En als het voldoet aan eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor dezelfde beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Wanneer je toestemming geeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zullen wij je gegevens enkel overeenkomstig met die toestemming gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens met betrekking tot jezelf. Neem daarvoor contact met ons op. Dat kan per post via:

TotalEnergies Marketing Nederland N.V.
Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag

Of neem direct contact met ons op. Dat kan via onze contactpagina

Wij reageren binnen vier weken op jouw verzoek. 

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij het idee dat je gegevens niet goed beveiligd zijn? Of heb je het idee dat er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact met ons op.

Wijzigingen van de privacyverklaring
Het kan voor komen dat wij onze privacyverklaring aanpassen. De laatste aanpassing was op 1-9-2019. Elke aangepaste versie wordt gedateerd en op de website geplaatst. Wij raden aan om de website van tijd tot tijd te controleren en kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Als je het niet eens bent met de privacyverklaring, gebruik dan de website en / of diensten niet of niet langer. Door de website en / of diensten te blijven gebruiken, accepteer je eventuele wijzigingen in de privacyverklaring.

 

PRIVACYVERKLARING - Nederlandse versie (English version below)
Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop de verschillende maatschappijen in Nederland die onderdeel uitmaken van de TotalEnergies Company (“TotalEnergies”), de gegevens van sollicitanten verzamelen en verwerken naar aanleiding van geplaatste vacatures. TotalEnergies volgt hierbij de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Doeleinden van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
TotalEnergies vraagt sollicitanten om persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van het wervings- en selectieproces en om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waar u naar solliciteert. Daarnaast kan TotalEnergies uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en eventueel om een arbeidsovereenkomst op te stellen.
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen verschillende maatschappijen binnen TotalEnergies. Dit gebeurt uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet met andere dan voornoemde partijen worden gedeeld. Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden gevraagd deel te nemen aan een assessment. In deze voorkomende gevallen worden aan degenen die met de uitvoering van het assessment belast zijn, persoonsgegevens verstrekt welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het assessment. 

Welke gegevens worden verwerkt
Indien u reageert op een vacature, vraagt TotalEnergies u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens bestaan onder meer uit uw NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, uw curriculum vitae en alle gegevens die betrekking hebben op de door u gevolgde opleidingen (en cijferlijsten), cursussen en stages, hobby’s en op de aard en inhoud van uw vorige dienstbetrekkingen. Indien ongevraagd aanvullende persoonsgegevens door u worden verstrekt, geeft u (door deze actieve handeling) toestemming aan TotalEnergies om ook deze gegevens op te slaan en/of anderszins te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke maatschappij van TotalEnergies voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten voor een specifieke vacature, is de wervende maatschappij die als zodanig in de vacature wordt aangeduid, alleen of in samenwerking met andere maatschappijen binnen TotalEnergies.

Voor informatie over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens onder deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met:
TotalEnergies Services Nederland B.V.
T.a.v. Recruitmentafdeling
Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0)70 - 318 0480

Bewaren van de gegevens
Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk vier weken na beëindiging van de werving- & selectieprocedure worden verwijderd, tenzij u expliciet toestemming geeft aan TotalEnergies om uw gegevens langer te bewaren in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zal TotalEnergies uw persoonsgegevens maximaal één jaar bewaren. Als de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming daarvoor, kunt u uw toestemming altijd intrekken. TotalEnergies zal vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt, zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal een week na deze mededeling het verzoek verwerken en de uw gegevens verwijderen. Indien een arbeidsovereenkomst tussen u en de verantwoordelijke maatschappij binnen TotalEnergies tot stand komt, zullen uw persoonsgegevens op deze basis worden bewaard en verwerkt.

Beveiligingsmaatregelen
TotalEnergies neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in veilige (digitale) omgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke werknemers van TotalEnergies.

Rechten van de sollicitant
U hebt het recht om TotalEnergies te verzoeken om inzage te geven in de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt TotalEnergies verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U hebt voorts het recht om TotalEnergies te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking en om uw persoonsgegevens te laten overdragen. U kunt hiertoe schriftelijk of per e-mail contact opnemen met:

TotalEnergies Services Nederland B.V. 
T.a.v. HR/Data Privacy Liaison
Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag
E-mail: [email protected] 

U zult zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie ontvangen van TotalEnergies. Het is mogelijk dat deze termijn wordt verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Een afwijzing van uw verzoek zal worden gemotiveerd.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap), of om naar de rechter te gaan. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 
25 april 2024

PRIVACY STATEMENT (English version)

This Privacy Statement is intended to inform applicants about how the various companies in the Netherlands belonging to the TotalEnergies Company ("TotalEnergies") collect and process applicant data in response to job advertisements. In doing so, Total complies with applicable laws and regulations, such as the General Data Protection Regulation (AVG). 

Purposes of the Collection and Processing of Personal Data
TotalEnergies will ask job applicants to provide personal data. Your personal data will be used to carry out the recruitment and selection process and to assess your suitability for the job you are applying for. In addition, TotalEnergies may use your personal data for contact purposes and in the event of the possibility of extending an employment contract.
Your personal data may be shared between different companies within TotalEnergies. This will only happen if and when necessary for the purposes described in this privacy statement. Your personal data will not be shared with any other parties than those mentioned above. If required for the job, applicants may be asked to participate in an assessment. In such cases, personal data necessary for carrying out the assessment will be provided to those responsible for carrying out the assessment. 

What data is processed?
If you apply to a vacancy, TotalEnergies will ask you to provide certain personal data. This personal data includes your name and address, gender, telephone number and e-mail address, your curriculum vitae and all data concerning your education (and grades), courses and internships, hobbies and the nature and content of your previous work. If additional personal data is provided by you on request, you consent (by this active action) to TotalEnergies to storing and/or otherwise processing this data as part of the application process.

Responsible party
The responsible company within TotalEnergies for the collection and processing of personal data of applicants for a specific job vacancy is the recruiting company indicated as such in the job vacancy, alone or in cooperation with other companies within TotalEnergies.

For information about the collection and processing of your personal data under this privacy statement, please contact:
TotalEnergies Services Nederland B.V.
Attn: Recruitment Department
Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag 
E-Mail: [email protected]
Phone number: +31 (0)70 - 318 0480

Retention of data
Your personal data will be deleted no later than four weeks after completion of the recruitment & selection procedure, unless you give TotalEnergies explicit permission to keep your data longer for possible future vacancies. In that case, TotalEnergies will retain your personal data for a maximum of one year. If the processing of your personal data is based solely on your consent, you can withdraw your consent at any time. From the moment you withdraw your consent, TotalEnergies will process the request and remove your data as quickly as possible, within a timeframe of no more than one week. If an employment contract is established between you and the company responsible within TotalEnergies, your personal data will be stored and processed on this basis.

Security measures
TotalEnergies takes appropriate security measures to protect your personal data against unauthorised or unlawful processing, intentional loss, destruction or damage. Your personal data is stored in secure (digital) environments that are accessible only to specific TotalEnergies employees.

Applicant's Rights
You have the right to request access to TotalEnergies' processing of your Personal Data. You may ask TotalEnergies to correct, add to, delete or block your personal data. You also have the right to ask TotalEnergies to limit the processing of your personal data, to object to specific processing and to have your personal data transferred. To this end, you can contact TotalEnergies in writing or by e-mail:

TotalEnergies Services Nederland B.V. 
Attn. HR/Data Privacy Liaison
Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag 
E-Mail: [email protected]

You will receive a response from TotalEnergies as soon as possible and in any event within one month of receipt of your request. This period may be extended by two months, depending on the number of requests and their complexity. Reasons will be given for any rejection of your request.

It is also possible to submit a complaint to the Personal Data Authority:(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap), or to go to court. 

This privacy statement was last amended on: 
April 25th, 2024